Costau Astudio

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2012/13

Bydd ffioedd dysgu yn 2012/13 yn dibynnu ar y rhaglen astudio rydych chi’n ei dilyn. Ceir gwybodaeth am ffioedd dysgu’r Brifysgol ar wefan y Brifysgol.

Gwnaeth y Brifysgol, ar y cyd â Phrifysgolion eraill yng Nghymru, gyflwyno “Cynllun Ffioedd” ar gyfer 2012/13 i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ar 31 Mai 2011, a chymeradwywyd y Cynllun Ffioedd hwn ar 11 Gorffennaf 2011.

Bydd y ffioedd newydd yn berthnasol i israddedigion llawn amser newydd o’r UE a’r DU sy’n cychwyn yn 2012/13, ynghyd â’r rhai sydd wedi gohirio cychwyn eu hastudiaethau tan 2012.

Bydd myfyrwyr o 2010/11 a 2011/12 sy’n parhau i astudio yn dal i dalu ffioedd ar sail yr hen system, ac ni fyddant yn talu’r un ffioedd â myfyrwyr newydd.

Dan y cynigion hyn, mae’r pwyslais ar helpu sicrhau mynediad i addysg uwch i’r llai cyfoethog a gwella ansawdd profiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant rydym wedi pennu ffioedd o £8,500 ar gyfer ein cyrsiau israddedig (ac eithrio Addysg Gynradd gyda SAC sy’n £9,000). Mae cefnogaeth ariannol gynhwysfawr ar gael, yn cynnwys ystod o ysgoloriaethau a bwrsarïau yn seiliedig ar brawf modd. Mae’r rhain yn cynnwys bwrsari preswyl o hyd at £1000 tuag at gost llety yn y Brifysgol os ydych yn fyfyriwr sy’n talu ffioedd llawn.

Cliciwch yma i ddarllen y cynllun ffioedd. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer 2012/13

Cyllid ar gyfer Ffioedd Dysgu

Myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru

Bydd pob myfyriwr sy’n byw yng Nghymru cyn dechrau ym mis Medi 2012 yn derbyn Grant Ffioedd Hyfforddi gan Lywodraeth Cymru. Golyga hyn y bydd myfyrwyr o Gymru yn cymryd Benthyciad Ffioedd Dysgu o £3,465 yn unig am eu ffioedd, gan y bydd Llywodraeth Cymru’n talu’r swm sy’n weddill, hyd at £9,000 y flwyddyn.

Bydd angen talu’r Benthyciad Ffioedd Dysgu yn ôl pan fydd myfyriwr yn dechrau ennill £21,000 neu fwy.

I fod yn gymwys am Fenthyciad Ffioedd Dysgu a Grant Ffioedd Dysgu rhaid i fyfyrwyr o Gymru wneud cais trwy ffurflen PN1 Cyllid Myfyrwyr Cymru. (Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi’r ffioedd dysgu llawn o £8,500 neu £9,000 am Addysg Gynradd gyda SAC).

Myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr

Bydd myfyrwyr o Loegr yn gallu cael Benthyciad Ffioedd Dysgu a fydd yn talu cost y ffioedd dysgu, sef £8,500 (neu £9,000 ar gyfer Addysg Gynradd gyda SAC). Bydd angen talu hwn yn ôl pan fydd myfyriwr yn dechrau ennill £21,000 neu fwy.

Rhaid i fyfyrwyr ymgeisio am fenthyciad ffioedd dysgu trwy ddefnyddio ffurflen PN1 Student Finance England.

Myfyrwyr sy’n byw yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Am wybodaeth ar y gefnogaeth sydd ar gael o ran ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n byw yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, gweler y wybodaeth ar:

www.direct.gov.co.uk

Ffioedd Dysgu i Fyfyrwyr Rhyngwladol 2012/13

Mae gwybodaeth ariannol i Fyfyrwyr Rhyngwladol Israddedig a/neu Ôl-raddedig, Llawn a Rhan Amser, ar gyfer 2012/13 ar gael yn y Swyddfa Ryngwladol

Mae gwybodaeth am fwrsarïau ac ysgoloriaethau’r Brifysgol ar gael ar dudalen Cyllid Myfyrwyr.

Sylwer bod y ffioedd a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd, a gallai’r holl ffioedd gynyddu bob blwyddyn.

Pryderu am ffioedd? Peidiwch â phoeni, mae cymorth ar gael

Bu llawer o ddiddordeb yn ddiweddar yn y newidiadau i ffioedd dysgu o 2012 ymlaen.

Y prif ffeithiau yw na fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn talu dim yn syth ac ni fydd yn rhaid iddynt ei dalu’n ôl tan eu bod yn ennill dros £21,000 y flwyddyn fel person â gradd. Os ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan eich bod yn fyfyriwr o’r DU, byddwch yn ad-dalu swm bob blwyddyn sy’n llai na’r hyn a delir dan y system bresennol, a byddwch yn ad-dalu’r un faint pa faint bynnag yw’r ffi dysgu.

Os byddwch yn gweithio yn y DU ar ôl gorffen eich cwrs, bydd y tâl yn cael ei dynnu’n awtomatig o’ch cyflog fel sy’n digwydd gyda threthi ac yswiriant gwladol.

Dolenni Defnyddiol

Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau 2012/13

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn (FCF)

Meddygon Arian

Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Cyngor Lles Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Siop Swyddi