Gweld pob eitem o'r newyddion...

Y Drindod yw’r gorau yng Nghymru

19.09.2008

estyn2 Dyfarnwyd y graddau uchaf o holl sefydliadau hyfforddi athrawon yng Nghymru i Goleg y Drindod gan Estyn, Arolygiaeth ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, yn ddiweddar yn dilyn arolwg ar ansawdd rhaglenni hyfforddiant cychwynnol athrawon y Coleg rhwng Tachwedd 2007 a Mehefin 2008. Mae’r adroddiad yn cadarnhau bod y Drindod yn “sefydliad arloesol a hunanfeirniadol” lle mae “ansawdd yr addysgu, yr hyfforddi a’r asesu yn y rhaglenni cynradd ac yn benodol yn y rhaglen TAR uwchradd yn dda gyda nodweddion rhagorol.” Nodwyd bod “llawer o nodweddion rhagorol yn perthyn i’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth” tra bod “systemau o ansawdd uchel ar gyfer gofal a lles hyfforddeion”. Canmolwyd yn fawr y bartneriaeth rhwng y Coleg a’i ysgolion partner cynradd ac uwchradd a bod y gefnogaeth a roddir i’r hyfforddeion a’r ysgolion gan y Coleg yn “nodwedd rhagorol” o’r ddarpariaeth.

“Mae cael gradd ‘rhagorol’ i’r rhan fwyaf o agweddau ar ddarpariaeth y Coleg yn gyflawniad digyffelyb mewn darpariaeth hyfforddi athrawon yng Nghymru,” meddai Dr. Medwin Hughes, Prifathro’r Coleg. “Y mae’n gyflawniad y gall staff, hyfforddeion ac ysgolion partner fod yn haeddiannol falch ohono ac sy’n golygu y gallwn symud ymlaen yn falch a hyderus i’r dyfodol.”

Mae’r Coleg yn benodol falch o nodi sylwadau cadarnhaol Estyn am ansawdd uchel y ddarpariaeth Gymraeg o fewn y rhaglenni hyfforddi athrawon. “Mae’r ffaith bod ‘hyfforddeion yn cael cyfleoedd da iawn i ddatblygu eu hymwybyddiaeth am natur ddwyieithog addysg yng Nghymru’ yn amlygu rôl allweddol Coleg y Drindod yn y dyfodol wrth hyfforddi athrawon i gefnogi Cymru ddwyieithog,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pennaeth y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant. “Mae bron un o bob tri o hyfforddeion y coleg yn dilyn eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd a nod y Coleg yw cynyddu’r gyfran hon yn sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.”

Nododd Dr. Dylan Vaughan Jones, Pennaeth yr Ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon, fod canlyniad ardderchog yr arolwg yn adlewyrchu gwaith caled y tiwtoriaid Coleg, staff yr holl ysgolion partner cynradd ac uwchradd a’r hyfforddeion. “Mae’r Coleg wedi buddsoddi’n helaeth yn y partneriaethau hyn yn ystod y pum mlynedd diwethaf a braf yw gweld Estyn yn cydnabod bod yr holl randdeiliaid yn “cyfrannu’n effeithiol at gynllunio, cyflwyno ac arfarnu’r hyfforddiant’. Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r ysgolion a fu mor gefnogol i’n hyfforddeion ers cynifer o flynyddoedd bellach. Y maent yn rhan gwbl greiddiol o’r hyfforddiant erbyn hyn.”

Dr Dylan Vaughan Jones
Ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon
Swyddog i'r Wasg
01267 676790
e.beynon@ydrindoddewisant.ac.ukGweld pob eitem o'r newyddion...