Lleoliad y Brifysgol

Dod i adnabod yr ardal - Gorllewin Cymru‌

Yr arfordirY mae ein campysau yng Nghaerfyrddin a Llambed wedi’u lleoli mewn ardaloedd lle mae’r Gymraeg a Chymreictod yn fyw iawn. Gallwch fyw a bod drwy gyfwng y Gymraeg i raddau helaeth iawn yn y ddwy dref a’r ardal arbennig hwn.

Pa un ai ydych chi’n byw eisoes yn yr ardal neu yn dewis dod i astudio yma fe welwch fod gan orllewin Cymru ddigonedd o gyfleoedd a chyfleusterau i’ch cadw a’ch denu yma.  O brysurdeb bywyd trefol i dawelwch heddychlon cefn gwlad a phrydferthwch trawiadol y traethau tywodlyd, mae digonedd i’w fwynhau yma.

Gyda’i pharciau cenedlaethol, parciau gwledig, ardaloedd dynodedig o brydferthwch naturiol, afonydd a thraethau glân, mae Gorllewin Cymru yn ffefryn i bawb sy’n mwynhau’r awyr agored. Ymhlith y cyfleusterau ac atyniadau yn y rhanbarth mae eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cestyll a gerddi, atyniadau glan môr yn ogystal â pharciau thematig, yn cynnwys Oakwood a Pharc Dŵr Blue Lagoon.

Mae’r ardal yn frith o hanes a threftadaeth gyfoethog ac mae’r adnoddau yn cynnig cyfleoedd lu i’n myfyrwyr yn rhan o’u cyrsiau academaidd.  Ewch i Abaty Sistersaidd Ystrad Fflur ac mae’n siŵr y gwelwch un o’n myfyrwyr Archaeoleg yn cloddio am drysorau Cymru Ganoloesol; cerddwch ar hyd llwybr arfordirol Sir Benfro ac efallai gwelwch fyfyrwyr Addysg Awyr Agored yn abseilio i lawr y clogwyni.

Artistiaid a Chrefftwyr

Mae Gorllewin Cymru yn adnabyddus oherwydd y nifer o artistiaid, crefftwyr a’r cynhyrchwyr o fwydydd a diod o safon sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.  Fel rhanbarth amaethyddol mae digonedd o gyfleoedd i fwynhau ffrwyth y tir – o’r cynnyrch cig a llaeth i lysiau organig i’r danteithion a’r melysion a werthir yn y llu o siopau a llefydd bwyta. Mae ein trefi a’n pentrefi yn cynnal marchnadoedd arbenigol, ffeiriau crefft a digwyddiadau sy’n hynod i’r gornel hon o Gymru.

‌I wybod mwy am ein campysau:

Campws Caerfyrddin

Campws Llambed

Sir Caerfyrddin

Fideo gan Discover Carmarthenshire